Archív zmlúv

Zmluvy 2020
  Dodatok č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny
  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košecké Podhradie - SZZP Okresná rada Ilava
  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košecké Podhradie - TJ Slovan Košecké Podhradie
  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košecké Podhradie - Rímskokatolícka cirkev Farnosť Košeca
  Zmluva o výpožičke Obec Košecké Podhradie - MV SR
  Dodatok č. 1/2020 k zmluve o dielo č. 02/2019 zo dňa 04.06.2019 Zberný dvor
  Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena - Ing. Daša Gašparová, Košecké Podhradie 379, 018 31 Košecké Podhradie
  Zmluva o dielo - PROROZVOJ, s.r.o. - Wifi pre Teba
  Nájomná zmluva Coop Jednota Trenčín - Obec Košecké Podhradie
  Zmluva o dielo KD-MKP - STAVA s.r.o.
  Zmluva o zriadení vecného bremena - Kalus Roman
  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Vrana Milan
  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Dašková Jana
  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Ing. Vladimír Puček, Mgr. Jana Pučeková
  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Mutala, Ing. Staňová, Ing. Toman, Porubčan, Resek
  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Ing. Bartoš Eduard
Zmluvy rok 2019
  Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve - TENDERnet, s.r.o.
  Zmluva o dielo - vybudovanie detského ihriska
  Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košecké Podhradie v roku 2019 - Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Košecké Podhradie
  Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košecké Podhradie v roku 2019 - TJ SLOVAN Košecké Podhradie
  Zmluva o dielo - Dodatok č. 1 - Ekologické stavby spol. s r.o. - Technické zhodnotenie, opravy a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v objekte s. č. 116
  Zmluva č. 39 432 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
  Zmluva na poskytnutie služieb uzatvorená podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka - MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
  Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - Jozef Ondlevec
  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Roman Kalus
  Zmluva o dielo 02/2019 - Ekologické stavby spol. s r.o. - Zberný dvor Košecké Podhradie
  Kúpna zmluva č. 02 - Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
  Zmluva o zriadení vecného bremena - Unger Peter, Ungerová Žofia, rod. Vranová
  Zmluva o bežnom účte - Prima banka Slovensko, a.s.
  Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 27.05.2019 - Ondlevec Jozef
  Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena - Unger Peter, Ungerová Žofia
  Kúpna zmluva - Dombaj Jozef, Dombajová Elena
  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Bc. Ľuboš Svitok, Mgr. Denisa Svitková
  Kúpna zmluva - Kamenický Ladislav, Kamenická Oľga
  Zmluva o zriadení vecného bremena - Ing. Daša Gašparová, rod. Prostináková
  Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej 19.07.2019 - Jozef Dombaj, Elena Dombajová
  Dodatok č. 1 k Zmluve o vývoze ostatného odpadu, triedeného odpadu - TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.
Zmluvy rok 2018
  Licenčná zmluva na použitie diela TENDERnet spôsobom zadávania zákaziek
  Zmluva č. 1/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košecké Podhradie v roku 2018
  Zmluva č. 2/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košecké Podhradie v roku 2018
  Zmluva č. 38141 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
  Zmluva o výkone dohľadu nad ochranou osobných údajov a o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
  Zmluva č. 3/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košecké Podhradie v roku 2018
  Zmluva o kontrolnej činnosti - multifunkčné ihrisko
  Zmluva o dielo - Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu vo Veľkom Košeckom Podhradí
  Kúpno predajná zmluva - pozemok KNC 187/2, k.ú. Kopec
  Zmluva o dielo č. ASFA 6/2018 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie - miestna časť Kopec
  Zmluva o dielo č. ASFA 7/2018 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Cintorín
  Úverová zmluva č. 297094-2018
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 297094-2018
  Zmluva o dielo - realizácia prác: "Košecké Podhradie - stavebné úpravy výdajne stravy"
  Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002998 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR
  Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-255-113/2018
  Zmluva o vývoze ostatného odpadu, triedeného odpadu
  Zmluva o výkone správy v bytovom dome súp. č. 279
  Zmluva o výkona správy v bytovom dome súp. č. 286
  Zmluva o dielo č. 5/2018 - Technické zhodnotenie, opravy a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v objekte s.č. 116
  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018, č. CEZ ÚV SR: 751/2018
Zmluvy rok 2017
  Dodatok č. 7 k Dexia Komunál univerzálnemu úveru, Zmluva o úvere č. 27/011/08,
  Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Košecké Podhradie
  Zmluva č. 1/ 2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košecké Podhradie v roku 2017
  Zmluva č. 2/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košecké Podhradie v roku 2017
  Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania : "Oprava školy v Košeckom Podhradí - havária, oprava terasy".
  Zmluva o dielo č. 16/1998 podľa § 536 zákona č.513/91 Zb - Vodovod Malé Košecké Podhradie
  Dodatok č. 1/2007 k zmluve o dielo č. 16/1998 zo dňa 18.12.1998 - Vodovod Malé Košecké Podhradie
  Dodatok č. 2/2008 k zmluve o dielo č.16/1998 zo dňa 18.12.1998 - Vodovod Malé Košecké Podhradie
  Dodatok č. 3/2008 k zmluve o dielo č. 16/1998 zo dňa 18.12.1998 - Vodovod Malé Košecké Podhradie
  Dodatok č. 4/2009 k zmluve o dielo č. 16/1998 zo dňa 18.12.1998 - Vodovod Malé Košecké Podhradie
  Dodatok č. 5/2017 k zmluve o dielo č. 16/1998 zo dňa 18.12.1998 - Vodovod Malé Košecké Podhradie
  Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/099
  Zmluva č. 37298 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
  Zámenná zmluva - parcele č. KNC 434/2, KNC 436/5 a KNE 7185/501, k.ú. Veľké Košecké Podhradie
  Zmluva č. 121858 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na stavbu: "Obecný vodovod - Malé Košecké Podhradie".
  Zmluva o dielo č. 3/2017 uzavretá podľa par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka - Košecké Podhradie - chodník pre peších Malé Košecké Podhradie
  Zmluva o dielo č. 4/2017 uzavretá podľa par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka - Košecké Podhradie - Oprava komunikácie pod hradom
  Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Košecké Podhradie_01 - softvérový produkt mOBEC veruia 2.0
  Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
  Kúpno-predajná zmluva, predaj pozemku parcela č. KNC 476/3, k.ú. Veľké Košecké Podhradie
  Nájomná zmluva - využívanie pozemku na autobusovú zastávku a umiestnenie informačných tabúľ
  Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
Zmluvy rok 2016
  Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 3 v bytovom dome súp. č. 337
  Zmluva č. 1/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košecké Podhradie v roku 2016
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb
  Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb
  Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
  Zmluva č. 1610915 uzatvorená v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košecké Podhradie v roku 2016 č. 2/2016
  Zmluva o dielo č. O/214/2016 s firmou METAL SERVIS Recycling s.r.o.
  Kúpna zmluva - predaj traktora značky ZETOR
  Zmluva o budúcej zmluve s firmou NOWAS s.r.o. Bratislava
  Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov č. 81/2016
  Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 6 v bytovom dome súpisného čísla 337.
  Zmluva č. 11476908U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
  Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti, reg. č. 001/261402/16-001/000
  Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 1 v bytovom dome č. 337
  Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg. č. 001/254425/16-002/000
  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: 280/2015-2050-1200
  Príloha č. 1 Dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 280/2015-2050-1200
  Príloha č. 2 Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 280/2015-2050-1200
  Kúpna zmluva uzavretá ppodľa § 588 a nasl. OZ
  Zmluva o dielo č. 4/2016 - Chodník pre peších Veľké Košecké Podhradie
  Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 243774-2015
  Kúpna zmluva - Kontajnerový vozík
  Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 4 v bytovom dome súp. č. 337
  Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 3 v bytovom dome súp. č. 337
  Kúpno predajná zmluva - pozemok parcela č. KNE 226/3
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb
  Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 2 v bytovom dome súpisného čísla 337
  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
  zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č.001/265721/16-002/000
  Zmluva č. 26673 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Zmluvy rok 2015
  Zmluva o dielo č. 1/2015 - Vybudovanie toaliet v Kultúrnom dome Malé Košecké Podhradie
  Zmluva o dielo č. 2/2015 - Košecké Podhradie - vodovod III. stavba - dotláčacia stanica
  Zmluva o dielo č. 3/2015 - Košecké Podhradie - vodovod III. stavba - rozšírenie vodovodu
  Zmluva o dielo 4/2015 - Malé Košecké Podhradie - obecný vodovod - dotláčacia stanica
  Zmluva o dielo 5/2015 - Malé Košecké Podhradie - obecný vodovod - rozšírenie vodovodu
  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Košecké Podhradie v roku 2015 č. 1/2015
  Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-TN-18-010/2015
  Zmluva o užívaní nehnuteľnosti
  Zmluva o prevode vlastníctva bytu 337/5
  Zmluva č. 2/2015 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košecké Podhradie v roku 2015
  Zmluva o dielo číslo: ASFA1/2015 na stavbu: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Košecké Podhradie, časť Kopec".
  Zmluva o poskytnutí služieb projektového manažmentu č. 139/2015
  Zmluva č. 2015/0172 o poskytnutí dotácie
  Zmluva o poskytovaní služieb - svetelno-technická štúdia
  Zmluva na vykonávanie činností v oblasti verejného obstarávania číslo 15/074
  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1
  Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2015-000960-00
  Dohoda o spolupráci č. Z-D-2015-000962-00
  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky č. CEZ:UV SR - 859/2015
  Zmluva o poskytnutí služieb č. 211/2015
  Zmluva o dielo SAZOS
  Zmluva o dielo medzi obcou Košecké Podhradie a firmou Minerál MMV, a.s.
  Zmluva č. 107569 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2
  Zmluva o dielo ASFA 09/2015
  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN02634
  Kúpna zmluva. Predaj osobného vozidla Škoda Fabia
  Úverová zmluva č. 243774-2015
  Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet)
  Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 243774-2015
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 243774-2015
  Zmluva o poskytovaní služieb č. 0812KP/2015KM/6
  Kúpna zmluva AGROKOV
  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 155/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 0812KP/2015KM/6
  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb
Zmluvy rok 2014
  Zmluva o dielo na odstránenie havarijného stavu konštrukcií Bytového domu 6 b.j. súp. č. 337
  Zmluva o dielo na prevedenie rekonštrukcie Bytového domu 6 b.j., súp. č. 337
  Dodatok č. 6 k zmluve o úvere č. 27/011/08
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
  Zmluva o dielo - Zhotovenie aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
  Zmluva na implementáciu ochrany osobných údajov
  Zmluva č. 10062508U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Zmluvy rok 2013
  Dodatok č. 5 k zmluve o úvere č. 2701108
  Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7023418
  Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7203331
  Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7203332
  Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7203334
  Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7203335
  Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7203338
  Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7203340
  Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7203347
  Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7203348
  Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7203349
  Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7203350
  Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7203411
  Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7320039
  Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7320045
  Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7320046
  Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7334822
  Zmluva o vzájomnej spolupráci
  Kúpna zmluva medzi Obcou Košecké Podhradie a Stredoslovenskou energetikou a.s. Žilina
  Záložná zmluva č. 302/383/2011 uzatvorená medzi ŠFRB Bratislava a Obcou Košecké Podhradie
  Záložná zmluva uzatvorená medzi Obcou Košecké Podhradie a Ministerstvom dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR
  Zmluva o technickom zabezpečení vývozu odpadového skla do Vetropack Nemšová s.r.o.
  Zmluva č. 92583 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
  Zmluva o dielo č. ASFA 1/2013 - rekonštrukcia miestnej komunikácie v časti Malé Košecké Podhradie od autobusového otoča smerom na Háj
  Zmluva o dielo č. ASFA 2/2013 - Oprava miestnej komunikácie v Malom Košeckom Podhradí od studní po p. Bartoša
  Zmluva o dielo č. ASFA 3/2013 - Oprava miestnej infraštruktúry v obci Košecké Podhradie
Zmluvy rok 2012
  Dodatok k zmluve o úvere č. 2701108
  Kúpno-predajná zmluva
  Mandátna zmluva medzi Obcou Košecké Podhradie a firmou Ilfes s.r.o.
  Zmluva o dielo - rekonštrukcia kotolne KD VKP
Zmluvy rok 2011
  Dodatok k zmluve o úvere
  Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
  Zmluva o dielo - výstavba 8 b.j. Koš. Podhradie
  Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
  Zmluva o dielo
  Mandátna zmluva č. 11/2011
  Mandátna zmluva č. 25/2011
  Dodatok k mandátnej zmluve č. 25/2011