Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa OBEC KOŠECKÉ PODHRADIE Obec Košecké Podhradie je verejným obstarávateľom podľa §6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) V zmysle §22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Košecké Podhradie na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie. Pri zadávaní zákaziek postupuje obec Košecké Podhradie v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona o verejnom obstarávaní, ako aj v zmysle internej smernice o verejnom obstarávaní. Verejným obstarávaním sú postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje aj pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ: Obec Košecké Podhradie Sídlo: Obecný úrad 363, 018 31 Košecké Podhradie Štatutárny zástupca: Bc. Rastislav Čepák, starosta obce IČO: 00317870 DIČ: 2020610988 IČ DPH: nie je platiteľom DPH Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Dubnica nad Váhom Číslo účtu: 4479163001/5600 IBAN: SK31 5600 0000 0044 7916 3001 Tel. / Fax.: 042 / 44 73 328 E-mail: obec@koseckepodhradie.sk Web: www.koseckepodhradie.sk

Archív