Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 73)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
011/003/2024 Trvalé zneškodnenie odpadov skládkovaním - ukladanie povolených druhov odpadov na Skládku odpadov Luštek Odb.: Spoločnosť Stredné Považie a.s.
Dod.: Obec Košecké Podhradie
0 €
013/004/2024 Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Enduro Košecké Podhradie, o. z.
Dod.: Obec Košecké Podhradie
1 500 €
013/003/2024 Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: SZZP ZO Košecké Podhradie
Dod.: Obec Košecké Podhradie
500 €
013/002/2024 Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Telovýchovná jednota Slovan Košecké Podhradie
Dod.: Obec Košecké Podhradie
8 000 €
011/002/2024 Poistenie vozidla L2-Prívesy nad 750kg, účel použitia vozidla- bežné použitie, rozsah a podmienky poistenia: Balík M Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
0 €
068/007/2023 Dohoda zmluvných strán o tom, že budúci povinný z vecného bremena v budúcnosti zriadi za podmienok uvedených v tejto zmluve na budúcom zaťaženom pozemku bezodplatné vecné bremeno Odb.: Lívia Chudá
Dod.: Obec Košecké Podhradie
0 €
068/006/2023 Dohoda zmluvných strán o tom, že budúci povinný z vecného bremena v budúcnosti zriadi za podmienok uvedených v tejto zmluve, na budúcom zaťaženom pozemku bezodplatné vecné bremeno Odb.: Konečná Zuzana, Catalin Ionut Pogaci
Dod.: Obec Košecké Podhradie
0 €
013/001/2024 Úprava zmluv. podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskyt. dotácie na zákl.bodu F.27.uznes. vlády SR č. 705 z 12.12.2023 na účel "Úprava vnút. a vonk.priestorov ZŠ s MŠ, s. č.301" Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
32 000 €
011/001/2024 Poskytovateľ poskytuje objednávateľovi počas trvania tejto zmluvy služby podľa podmienok tejto zmluvy a objednávateľ uhradí poskytovateľovi za plnenie jeho činnosti odmenu podľa zmluvy Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Považie Company s.r.o.
0 €
010/025/2023 zmena Článku IV. CENA - PLATOBNÉ PODMIENKY Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.
0 €
010/024/2023 Realizácia projektu "Kúpele v regióne" pri poskytovaní plnení a zliav Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
0 €
068/005/2023 Dohoda zmluvných strán o tom, že povinný z vecného bremena zriadi, za podmienok uvedených v tejto zmluve bezodplatné vecné bremeno na neurčitý čas v prospech oprávnených z vecného bremena Odb.: Vladimír Puček, Ing., Jana Pučeková, Mgr.
Dod.: Obec Košecké Podhradie
0 €
010/022/2023 Dodávateľ dodáva Odberateľovi mimo domácností elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, zabezpečiť distribúciu elektriny do odberných miest Odberateľa podľa prílohy Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Stredoslovenská energetika, a. s.
0 €
010/021/2023 Poskytovanie komunikačnej služby ROZaNA poskytovateľom užívateľovi na základe Zmluvy alebo Objednávky o poskytovaní služieb komunikačnej služby ROZaNA uzatvorenej medzi poskyt. a užívateľom Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: MK hlas, s. r. o.
0 €
010/2020/2023 Podnikanie a zber odpadov A-jedlých tukov a olejov a B-biologicky rozložiteľných odpadov z kuchýň a reštaurácií Odb.: Silver Mine PLUS s. r. o.
Dod.: Obec Košecké Podhradie
0 €
010/019/2023 Týmto dodatkom sa dopĺňajú/menia niektoré články a body poistnej zmluvy č. 2404883814 Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
0 €
154/002/2023 Zriadenie záložného práva Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Prima Banka
0 €
27/002/23 Termínovaný úver Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Prima Banka
50 000 €
27/001/23 Municipálny úver - Univerzál Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Prima Banka
20 000 €
154/001/2023 Zriadenie úverového účtu v zmysle Zmluvy o Municipálnom úvere - Univerzál Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Prima Banka
0 €
Generované portálom Uradne.sk