Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 81)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
011/011/2024 Predmetom je pozemok, ktorý je v dočasnej správe Okresného úradu Trenčín, nachádza sa v k.ú. Kopec, obec Koš. Podhradie pod stavbou vo vlastníctve obce Koš. Podhradie Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trenčín
0 €
011/010/2024 Poistenie vozidla IVECO Daily- záchranná služba banská, vodná a požiarne vozidlá nad 3,5t Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
393.83 €
011/009/2024 Poskytovanie služby v oblasti vedenia mzdovej a personálnej agendy Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: BILANC, s.r.o.
15 €
011/008/2024 Záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
0 €
011/007/2024 Vymedzenie konkrétnych činností, rozsahu spolupráce medzi zmluvnými stranami a úprava ich vzájomných práv a povinností súv. s plnením účelu zmluvy. Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Mesto Nová Dubnica
0 €
011/006/2024 Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3000,00 Eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZ obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Košecké Podhradie
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
011/005/2024 Dohoda zmluvných strán o tom, že povinný z vecného bremena zriadi za podmienok uvedených v tejto zmluve bezodplatné vecné bremeno Odb.: Róbert Jendrol
Dod.: Obec Košecké Podhradie
0 €
011/004/2024 Kúpa nehnuteľnosti vo vlastníctve predávajúceho - pozemok KNC , parc. č. 720/6, výmera 28 m2, k.ú. Veľké Košecké Podhradie Odb.: Ján Gregor
Dod.: Obec Košecké Podhradie
140 €
011/003/2024 Trvalé zneškodnenie odpadov skládkovaním - ukladanie povolených druhov odpadov na Skládku odpadov Luštek Odb.: Spoločnosť Stredné Považie a.s.
Dod.: Obec Košecké Podhradie
0 €
013/004/2024 Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Enduro Košecké Podhradie, o. z.
Dod.: Obec Košecké Podhradie
1 500 €
Generované portálom Uradne.sk