Všeobecné záväzné nariadenia

Archív

Aktuálne VZN

VZN - pitná voda
  VZN č. 1/2015 o dočasnom obmedzaní alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Košecké Podhradie
  VZN č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
VZN - organizácia miestneho referenda
  VZN obce č. 1/2017 o organizácií miestneho referenda
Štatút obce Košecké Podhradie
  Štatút obce Košecké Podhradie
VZN - držanie psov
  VZN č. 2/2013 o niektorých podmienkach držania psov
  Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 2/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Košecké Podhradie
VZN - opatrovateľská služba
  VZN č. 1/2009 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu
VZN - prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku
  VZN č. 2/2007 prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území obce Košecké Podhradie - ZRUŠENÉ VZN-ím č. 1/2013
  Dodatok č. 1/2009 k VZN č. 2/2007
  Dodatok č. 2/2010 k VZN č. 2/2007
  Zmena a doplnok č. 3/2012 k VZN č. 2/2007
  VZN č. 1/2013 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území obce Košecké Podhradie
  Cenník pohrebných služieb platný od 01.05.2013
VZN o odpadových vodách
  VZN o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Košecké Podhradie
VZN o nakladaní s odpadom
  Zmena a doplnok č. 1 k VZN o nakladaní s odpadom na území obce Košecké Podhradie
  VZN o nakladaní s odpadom na území obce Košecké Podhradie
  VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Košecké Podhradie
  Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Košecké Podhradie
Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
VZN o miestnom poplatku za KO a DSO
  VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košecké Podhradie
  VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Dodatok č. 2/2018 k VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení
  VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení zriadených na území obce Košecké Podhradie
  Dodatok č. 1/2013 k VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení zriadených na území obce Košecké Podhradie
  Dodatok k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Košecké Podhradie
  Dodatok k VZN č. 3/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Košecké Podhradie
  Dodatok č. 4/2015 k VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení zriadených na území obce Košecké Podhradie
  VZN č. 2/2011
  Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 2/2011 podľa zákona č. 245/2008 Z.z. školský zákon
  Dodatok č. 5/2018 k VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení zriadených na území obce Košecké Podhradie
  Dodatok č. 7/2019 k VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení zriadených na území obce Košecké Podhradie
  Dodatok č. 2/2019 k VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských zariadeniach a zariadeniach školského stravovania - NÁVRH
  Dodatok č. 7/2019 k VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení zriadených na území obce Košecké Podhradie
  Dodatok č. 2/2019 k VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských zariadeniach a zariadeniach školského stravovania
  VZN č. 2/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky v základnej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských zariad. a zariadeniach školského stravovania, ktorých zriadovateľom je obec
VZN o miestnych daniach
  VZN č. 2/2012 o miestnych daniach
  VZN č. 1/2015 o miestnych daniach
  VZN č. 1/2019 o miestnych daniach
VZN protipovodňový plán
  VZN č. 1/2012 protipovodňový plán záchranných prác
VZN o nájomných bytoch
  VZN obce Košecké Podhradie o nájomných bytoch
  Prílohy k VZN o nájomných bytoch
  Čestné vyhlásenie k žiadosti o pridelenie nájomného bytu
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Košecké podhradie
  VZN č. 2/2011 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Košecké Podhradie

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

  Tlačivo - Daňové priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa
  Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
  Oznámenie k podávaniu daňových priznaní k dani z nehnuteľností

Aktuálne návrhy VZN a rozpočtu obce

Dodatky k VZN
  Dodatok č. 6/2019 k VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení zriadených na území obce Košecké Podhradie
  Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 2/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania
Návrhy smerníc
  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Košecké Podhradie - návrh
Návrhy rozpočtu obce
  Návrh VZN č. 2/2016 v zmysle školského zákona č. 245/2008 Z.z.
  Návrh rozpočtu obce Košecké Podhradie na roky 2018 - 2020
  Návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021
Návrh na zmenu rozpočtu č. 4/2021
Návrhy VZN
  Návrh Dodatku č. 1/2018 k VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Návrh dodatku č. 5/2018 k VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení zriadených na území obce Košecké Podhradie
  Návrh dodatku č. 2/2018 k VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Návrh dodatoku č. 6/2019 k VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení zriadených na území obce Košecké Podhradie
  Návrh o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach
  Návrh VZN č. 1/2019 o miestnych daniach
Návrh Dodatku č. 1_2021 k VZN č. 1_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Návrh dodatku č. 1/2021 k VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady