Autobusová zastávka v obci Košecké Podhradie

 08.08.2023

Názov projektu: Autobusová zastávka v obci Košecké Podhradie
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel prostredníctvom skvalitňovania prostredia pre život obyvateľov obce Košecké Podhradie, jej turistov a návštevníkov. Prostredníctvom projektu sa zabezpečí zmodernizovanie a zrenovovanie zastaralej a poškodenej autobusovej zastávky, ktorú už nie je možné ďalej využívať v plnom rozsahu z dôvodu jej zlého technického stavu. Projekt sa zameriava na zlepšenie kvality verejnej infraštruktúry, ktorá slúži obyvateľom Košeckého Podhradia. Prostredníctvom investície do autobusovej zastávky, budú môcť občania obce a aj návštevníci bezpečne a plnohodnotne využívať autobusovú dopravu na cesty za prácou, k lekárovi, za kultúrou, žiaci do škôl a za priateľmi. Cieľom je zlepšiť kvalitu verejnej infraštruktúry, vytvoriť podmienky pre bezpečnosť obyvateľov, skvalitnenie regionálnej a lokálnej mobility, zlepšiť kvalitu života v obci prostredníctvom modernizácie zastávky. Rekonštrukciou starej autobusovej zastávky dôjde k zlepšeniu životných podmienok v obci. Občania, návštevníci aj turisti, môžu tieto zastávky plnohodnotne využívať a komfortne začať svoje cestovanie do okolitých obcí a miest, za prácou, verejnými službami, za svojimi príbuznými, do práce, do škôl alebo za kultúrou. Účelom a cieľom, nie je iba samotná výstavba, resp. rekonštrukcia uvedenej zastávky, ale zároveň aj modernizácia obce a zavedenie inovácie v obci Košecké Podhradie. Ako inovatívny prvok je použitý fotovoltaický panel, ktorý bude zabezpečovať osvetlenie zastávky a informačnej tabule. Vo vnútri zastávky je navrhnutá drevená lavica, odpadkový kôš a kvetináč s mobilnou zeleňou. V priečelí vikiera bude umiestnený erb obce a tabuľa s názvom obce a zastávky. Skvalitňovanie a zatraktívnenie obecného prostredia je dôležité nielen pre udržanie súčasných obyvateľov v obci ale aj pre prilákanie ďalších ľudí do obce a tiež aj investorov pre umiestnenie svojich investícií. Rekonštruovaná bude jedna zastávka, a to v katastri Malé Košecké Podhradie. Autobusová zastávka sa nachádza na pozemku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce na parcele KNE 7171/2. Rekonštrukciou starej autobusovej zastávky dôjde k progresu v rámci zachovania bezpečnosti obyvateľov a zvyšovania celkovej kvality života v obci a zvýši sa komfort cestujúcich. Cieľovou skupinou realizácie predkladaného projektu sú občania obce Košecké Podhradie, pre ktorých sa výrazným spôsobom zlepšia celkové životné podmienky v obci a nepriamo nastane aj pozitívny dopad pre návštevníkov a turistov obce.
Výška finančnej podpory z EÚ je 13 416,61 €.