Referendum 21.januára 2023


Informácie pre voliča

Právo hlasovať v referende

má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre referendum 21.1.2023

Spôsob voľby NA ÚZEMÍ Slovenskej republiky

Volič môže voliť

1. vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča), alebo

2. v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe HLASOVACIEHO PREUKAZU (Hlasovací preukaz).

Hlasovací preukaz

Volič, 

- ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

- a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,

môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

1. osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

2. v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023),

3. elektronicky (e-mailom)

-   vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

-   v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023).

Obec na tieto účely zverejní na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
•  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk".

4. prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Spôsob voľby MIMO ÚZEMIA Slovenskej republiky - Voľba poštou

Volič môže voliť MIMO ÚZEMIA Slovenskej republiky poštou, ak

-   NEMÁ trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, (Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)
-   MÁ trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia  (Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

Delegovanie do volebných komisií

V referende majú právo do volebných komisií delegovať 1 člena a 1 náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „politická strana“) a petičný výbor za referendum, t.j.

Sloboda a Solidarita,

SME RODINA,

ZA ĽUDÍ,

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA,

SMER - sociálna demokracia,

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko,

petičný výbor za referendum.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 18 kB)] doručí politická strana a petičný výbor za referendum starostovi obce Košecké Podhradie v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda, t.j. do 24. novembra 2022 do 24.00 h

1.    v listinnej forme na adresu Obecný úrad Košecké Podhradie, Košecké Podhradie 359, 018 31 Košecké Podhradie

2.    alebo elektronicky (e-mailom) na emailovej adrese obec@koseckepodhradie.sk.

doručovanie oznámení o delegovaní členov

Všetky ďalšie informácie k referendu, vzory, tlačivá a pokyny pre voličov sú priebežne zverejňované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

https://www.minv.sk/?referendum

msu-jp, zdroj minv.sk


Zoznam volieb:

1 2 >