Projekt "Autobusová zastávka v obci Košecké Podhradie"

 22.08.2023

Názov projektu: Autobusová zastávka v obci Košecké Podhradie
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel prostredníctvom skvalitňovania prostredia pre život obyvateľov obce Košecké Podhradie, jej turistov a návštevníkov. Prostredníctvom projektu sa zabezpečí zmodernizovanie a zrenovovanie zastaralej a poškodenej autobusovej zastávky, ktorú už nie je možné ďalej využívať v plnom rozsahu z dôvodu jej zlého technického stavu. Projekt sa zameriava na zlepšenie kvality verejnej infraštruktúry, ktorá slúži obyvateľom Košeckého Podhradia. Prostredníctvom investície do autobusovej zastávky, budú môcť občania obce a aj návštevníci bezpečne a plnohodnotne využívať autobusovú dopravu na cesty za prácou, k lekárovi, za kultúrou, žiaci do škôl a za priateľmi. Cieľom je zlepšiť kvalitu verejnej infraštruktúry, vytvoriť podmienky pre bezpečnosť obyvateľov, skvalitnenie regionálnej a lokálnej mobility, zlepšiť kvalitu života v obci prostredníctvom modernizácie zastávky. Rekonštrukciou starej autobusovej zastávky dôjde k zlepšeniu životných podmienok v obci. Občania, návštevníci aj turisti, môžu tieto zastávky plnohodnotne využívať a komfortne začať svoje cestovanie do okolitých obcí a miest, za prácou, verejnými službami, za svojimi príbuznými, do práce, do škôl alebo za kultúrou. Účelom a cieľom, nie je iba samotná výstavba, resp. rekonštrukcia uvedenej zastávky, ale zároveň aj modernizácia obce a zavedenie inovácie v obci Košecké Podhradie. Ako inovatívny prvok je použitý fotovoltaický panel, ktorý bude zabezpečovať osvetlenie zastávky a informačnej tabule. Vo vnútri zastávky je navrhnutá drevená lavica, odpadkový kôš a kvetináč s mobilnou zeleňou. V priečelí vikiera bude umiestnený erb obce a tabuľa s názvom obce a zastávky. Skvalitňovanie a zatraktívnenie obecného prostredia je dôležité nielen pre udržanie súčasných obyvateľov v obci ale aj pre prilákanie ďalších ľudí do obce a tiež aj investorov pre umiestnenie svojich investícií. Rekonštruovaná bude jedna zastávka, a to v katastri Malé Košecké Podhradie. Autobusová zastávka sa nachádza na pozemku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce na parcele KNE 7171/2. Rekonštrukciou starej autobusovej zastávky dôjde k progresu v rámci zachovania bezpečnosti obyvateľov a zvyšovania celkovej kvality života v obci a zvýši sa komfort cestujúcich. Cieľovou skupinou realizácie predkladaného projektu sú občania obce Košecké Podhradie, pre ktorých sa výrazným spôsobom zlepšia celkové životné podmienky v obci a nepriamo nastane aj pozitívny dopad pre návštevníkov a turistov obce.
Výška finančnej podpory z EÚ je 13 416,61 €

Zoznam aktualít:

1 2 >

Archív

Oznamy
  Harmonogram vývozu a zberu separovaného a komunálneho odpadu
  Oznam Urbárskeho pozemkového spoločenstva VKP
  Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2020 - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
  Zmena otváracích hodín COOP Jednota od 06.04.2020
  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 04.05.2020
  Verejná vyhláška - Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa - Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor
  Oznam o zápise detí do ZŠ s MŠ Košecké Podhradie na školský rok 2020/2021
  Zber separovaného odpadu 13.05.2020
  Verejná vyhláška - Správa o hodnotení strategického dokumentu - Okresný úrad Trenčín, starostlivosť o životné prostredie
  Rozhodnutie zriaďovateľa ZŠ s MŠ
  Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 18.06.2020
  Zber separovaného odpadu 10.06.2020
  DHZ Košecké Podhradie zakúpil automatický externý defibrilátor
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 17.07.2020
  Verejná vyhláška - Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027"
  Zber separovaného odpadu 08.07.2020
Informácie COVID-19
  Informácia z Úradu verejného zdravotníctva SR k téme COVID-19
  Informácia zo zasadnutia Ústredného krízového štábu v súvislosti s COVID-19
  Verejná vyhláška - Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR I.
  Verejná vyhláška - Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR II.
  Verejná vyhláška - Usmernenie hlavného hygienika SR - karanténa
  Oznam Policajného zboru v Trenčíne
  Výzva starostu Obecného úradu zo dňa 12.03.2020
  Informácia TSK - obmedzenie spojov od 13.03.2020
  Oznam riaditeľky školy Košecké Podhradie, Košeca
  Výzva starostu Obecného úradu zo dňa 13.03.2020
  Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia - Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov
  POKYN č. 1 starostu obce k minimalizovaniu šírenia COVID-19
  Záver zo zasadnutia Krízového štábu obce
  Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
  Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
  Odporúčanie ministerstva vnútra týkajúce sa obmedzenia stránkových hodín pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy, ktoré bolo prijaté dnes a bude účinné od pondelka 16. marca 2020
  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
  Oznam o uzatvorení Obecného úradu od 16. marca 2020
  POKYN č. 2 starostu obce k zabráneniu šírenia COVID-19
  Infografiky zaslané z Ministerstva zdravotníctva SR I
  Infografiky zaslané z Ministerstva zdravotníctva SR II
  Infografiky zaslané z Ministerstva zdravotníctva SR III
  Infografiky zaslané z Ministerstva zdravotníctva SR IV
  Úrad verejného zdravotníctva - Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020
  Zápis zo zasadnutia krízového štábu obce 13.03.2020
  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - povinnosť nosiť rúška
  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zákaz prevádzok v nedeľu
  Zápis z II. zasadnutia krízového štábu obce 27.03.2020
  Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (šiesta aktualizácia)
  Leták pre SENIOROV
  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - Opatrenie štátna karanténa 04.04.2020
  Uznesenie Vlády Slovenskej republiky - Rozšírenie opatrení núdzového stavu o obmedzení pohybu
  Uznesenie Vlády Slovenskej republiky - Rozšírenie núdzového stavu o ambulantný sektor
  Úrad verejného zdravotníctva - Štátna karanténa 16.04.2020
  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - opatrenie pre nosenie rúšok
  Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Mičko Marek
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Kilianová Renáta
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Križková Andrea
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Balážik Patrik
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Kostolník Ján
Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky - Poláková Martina
Pozvánky
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 25. mája 2020
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22. júna 2020
  Pozvánka na neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13. júla 2020
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 08. marca 2021
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 12. apríla 2021
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 07. júna 2021
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 21. júna 2021
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 11. októbra 2021
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2.novembra 2021
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 22. novembra 2021
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.decembra 2021
Pozvánka zasadnutie Obecného zastupiteľstva 23.02.2022