2. ročník Literárnej súťaže "Spod Košeckého hradu" r. 2022

 21.04.2022

2. ročník Literárnej súťaže „Spod Košeckého hradu“

Obecný úrad Košecké Podhradie, Únia žien v Košeckom Podhradí
vypisujú literárnu súťaž pre deti, mládež, študentov a dospelých.

Literárna súťaž je vypísaná v žánroch:
I. PRÓZA
II. POÉZIA

Vekové kategórie:

1./ žiaci ZŠ
2./ študenti SŠ,VŠ a mládež do 30 rokov
3./ dospelí nad 30 rokov – neobmedzene

Tematické oblasti:

a) bez obmedzenia žánru a témy
b) história, kultúra a osobnosti v Košeckej, Podhradskej a Zliechovskej
doline

PODMIENKY:
V kategórii próza doručí súťažiaci najviac 2 samostatné, doteraz nepublikované práce,
V kategórii poézia najviac 3 doteraz nepublikované básne. Formát A4 tj. 1800 znakov,
riadkovanie 1,5, písmo Times New Roman, veľkosť 12.


Príspevky zasielajte do súťaže :
a) v 3 exemplároch písaných na PC/strojom (určené pre porotu), na Obú, Košecké Podhradie
b) 1 x na e-mail: lysim11@gmail.com

Uzávierka súťaže: je 15. 5. 2022.
Práce doručené po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia.
Súťažiaci uvedie na každý exemplár čitateľne žáner, kategóriu, svoje meno, priezvisko, dátum
narodenia, školu, adresu, telefonický a emailový kontakt.
Literárna súťaž je určená pre Košeckú, Podhradskú a Zliechovskú dolinu (Súťažiaci žijúci v
Košeci, Košeckom Podhradí, Zliechove a v ich častiach).
● Odoslaním príspevku súťažiaci udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním
osobných údajov. Za súťažiaceho, ktorý do termínu zaslania príspevku nedovŕšil vek 18
rokov, podpisuje súhlas so spracovaním osobných údajov jeho zákonný zástupca na prihláške.
● Súťažiaci uvedie súhlas/nesúhlas s prípadným publikovaním svojho príspevku.
● Práce bude posudzovať odborná porota.
● Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v júni 2022. Presný termín
autorom ocenených prác včas oznámime a zverejníme na webe:
http://www.koseckepodhradie.sk/

KONTAKT: Mgr. Lýdia Šimková, lysim11@gmail.com, tel.: 0911 322 113
Tešíme sa na vaše práce

Prihláška na stiahnutie:


Zoznam aktualít:

Archív

Oznamy
  Harmonogram vývozu a zberu separovaného a komunálneho odpadu
  Oznam Urbárskeho pozemkového spoločenstva VKP
  Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2020 - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
  Zmena otváracích hodín COOP Jednota od 06.04.2020
  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 04.05.2020
  Verejná vyhláška - Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa - Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor
  Oznam o zápise detí do ZŠ s MŠ Košecké Podhradie na školský rok 2020/2021
  Zber separovaného odpadu 13.05.2020
  Verejná vyhláška - Správa o hodnotení strategického dokumentu - Okresný úrad Trenčín, starostlivosť o životné prostredie
  Rozhodnutie zriaďovateľa ZŠ s MŠ
  Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 18.06.2020
  Zber separovaného odpadu 10.06.2020
  DHZ Košecké Podhradie zakúpil automatický externý defibrilátor
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 17.07.2020
  Verejná vyhláška - Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027"
  Zber separovaného odpadu 08.07.2020
Informácie COVID-19
  Informácia z Úradu verejného zdravotníctva SR k téme COVID-19
  Informácia zo zasadnutia Ústredného krízového štábu v súvislosti s COVID-19
  Verejná vyhláška - Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR I.
  Verejná vyhláška - Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR II.
  Verejná vyhláška - Usmernenie hlavného hygienika SR - karanténa
  Oznam Policajného zboru v Trenčíne
  Výzva starostu Obecného úradu zo dňa 12.03.2020
  Informácia TSK - obmedzenie spojov od 13.03.2020
  Oznam riaditeľky školy Košecké Podhradie, Košeca
  Výzva starostu Obecného úradu zo dňa 13.03.2020
  Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia - Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov
  POKYN č. 1 starostu obce k minimalizovaniu šírenia COVID-19
  Záver zo zasadnutia Krízového štábu obce
  Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
  Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
  Odporúčanie ministerstva vnútra týkajúce sa obmedzenia stránkových hodín pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy, ktoré bolo prijaté dnes a bude účinné od pondelka 16. marca 2020
  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
  Oznam o uzatvorení Obecného úradu od 16. marca 2020
  POKYN č. 2 starostu obce k zabráneniu šírenia COVID-19
  Infografiky zaslané z Ministerstva zdravotníctva SR I
  Infografiky zaslané z Ministerstva zdravotníctva SR II
  Infografiky zaslané z Ministerstva zdravotníctva SR III
  Infografiky zaslané z Ministerstva zdravotníctva SR IV
  Úrad verejného zdravotníctva - Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020
  Zápis zo zasadnutia krízového štábu obce 13.03.2020
  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - povinnosť nosiť rúška
  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zákaz prevádzok v nedeľu
  Zápis z II. zasadnutia krízového štábu obce 27.03.2020
  Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (šiesta aktualizácia)
  Leták pre SENIOROV
  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - Opatrenie štátna karanténa 04.04.2020
  Uznesenie Vlády Slovenskej republiky - Rozšírenie opatrení núdzového stavu o obmedzení pohybu
  Uznesenie Vlády Slovenskej republiky - Rozšírenie núdzového stavu o ambulantný sektor
  Úrad verejného zdravotníctva - Štátna karanténa 16.04.2020
  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - opatrenie pre nosenie rúšok
  Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Mičko Marek
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Kilianová Renáta
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Križková Andrea
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Balážik Patrik
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Kostolník Ján
Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky - Poláková Martina
Pozvánky
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 25. mája 2020
  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22. júna 2020
  Pozvánka na neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13. júla 2020
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 08. marca 2021
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 12. apríla 2021
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 07. júna 2021
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 21. júna 2021
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 11. októbra 2021
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2.novembra 2021
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 22. novembra 2021
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.decembra 2021
Pozvánka zasadnutie Obecného zastupiteľstva 23.02.2022